an_tares: (Default)

З третьої спроби, врешті, ми знайшли Відро

"Пані, у мене два питання:
1. ДЕ МИ?
2. Чи є тут озеро Відро?"
(Діалог з крамниці. А смєртофони з джіпіASS-сом то для слабаків).

Озеро Відро - лісове озеро неподалік заболоченого русла річки Віти, в районі Кончі-Заспи.
Дійшовши знайомої стежки, (що не веде нікуди), у пєрду глибокі плавні по колодах, ми, вже розумні, поломили цього разу у вірному напрямку, а не на південь, до 'зачарованого світу' в болотах. Одначе без повороту не туди не минулося, точніше, без пропуску потрібного повороту. Тож Відро було оббігане 4-кілометровим кривим гаком через населений пункт, крамницю, і 48 соціальних транзакцій.
Ну і камеру я не брав, довелося віджати у [personal profile] insectum_san "йоршика".

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

an_tares: (Default)
Some Kind Of Monster

July 2017

S M T W T F S
       1
2 3 45678
910 11 12 1314 15
16 1718 19 20 2122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 02:54 am
Powered by Dreamwidth Studios